Home Aktuálně Historie Občanské sdružení Fotogalerie Jak pomoci Partneři Kde nás najdete Užitečné odkazy Napište nám

Aktuality

V současné době probíhá oprava spojovacího krčku ve 2. NP
-------------------------------------------

Stanovy Občanského sdružení „Tvrz Bílý Újezd u Velemína“

I.
Úvodní ustanovení

1. Název občanského sdružení: „Tvrz Bílý Újezd u Velemína“
2. Sídlo sdružení: Praha 9, Poličanská 1487, PSČ 190 16

II.
Právní postavení členů sdružení

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu
2. Sdružení je právnickou osobou

III.
Cíl a jeho činnosti

1. Cílem sdružení je pomoc při opravě a obnově kulturní památky tvrz Bílý Újezd u Velemína, která je zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod č. rejstř. 5-1922, v chráněné krajinné oblasti České středohoří na Litoměřicku tak, aby v ní sdružení mohlo pořádat a zajišťovat kulturní a vzdělávací aktivity.
2. Pomoc při obnově důstojného okolí tvrze, hradeb, přilehlého rybníku a nejbližšího okolí tak, aby místo lákalo při poznávání ostatních krás Českého středohoří.
3. Zajišťování široké nabídky akcí pro volný čas dětí a mládeže, podpora duševních, poznávacích a intelektuálních aktivit všech věkových skupin občanů, mimoškolní vzdělávání, podpora mezinárodního a mezikulturního porozumění, demokratické participace a občanské tolerance.
4. Provozování a pořádání kulturních a kulturně vzdělávacích akcí na obnovené tvrzi, pořádání přednášek, seminářů, kroužků, kurzů pro děti a mládež, seniory a veřejnost, mezinárodní setkávání, popularizační a vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost.
5. Vybudovat galerii, ve které budou pořádány výstavy výtvarných i uměleckých děl formou přechodných výstav a to i ve spolupráci s jinými galeriemi.

IV.
Členství, práva a povinnosti členů

1. Členem sdružení se mohou stát fyzické a právnické osoby, které souhlasí s cílem a stanovami sdružení.
2. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
3. O přijetí za člena sdružení rozhoduje správní rada na základě písemné přihlášky.
4. Dokladem o členství je potvrzení, vydané správní radou.
5. Zánik členství:
 a) vystoupením člena písemným oznámením
 b) úmrtím člena
 c) u právnické osoby jejím zrušením
 d) zrušením členství rozhodnutím valné hromady
 e) zánikem sdružení.
6. Práva členů:
 a) podílet se na činnosti sdružení, předkládat návrhy k projednání
 b) od 18 let volit a být volen do orgánů sdružení.
7. Povinnosti členů:
 a) dodržovat stanovy sdružení
 b) na základě svého zájmu a svých možností se podílet na činnosti sdružení.

V.
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou valná hromada a správní rada

VI.
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří členové sdružení starší 18. let.
3. Valnou hromadu svolává správní rada podle potřeby, nejméně však 1 x ročně.
4. Valná hromada zejména:
 a) rozhoduje o změnách stanov sdružení na základě návrhu předloženého správní radou
 b) může vydat organizační a jednací řád, jehož vypracováním pověří správní radu
 c) volí na dobu 4 let předsedu, místopředsedu a další členy správní rady
 d) rozhoduje o zrušení členství a zrušení sdružení na základě návrhu správní rady.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, když je přítomna nadpoloviční většina všech členů sdružení a alespoň předseda a místopředseda správní rady.
6. Hlasovací právo členů je rovné. O změně stanov rozhoduje valná hromada alespoň dvoutřetinovou většinou všech členů, o ostatních věcech prostou většinou přítomných členů.

VII.
Správní rada

Správní rada je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě a která řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
Správní rada zejména:
1. Koordinuje činnost sdružení
2. Svolává valnou hromadu a zpracovává podklady pro její rozhodnutí
3. Rozhoduje o přijetí za člena sdružení
4. Schvaluje odměny za práci členů pro sdružení
5. Volí svého předsedu, který se zároveň stává předsedou sdružení
6. Volí místopředsedu, který se zároveň stává místopředsedou sdružení
7. Předseda zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem.
8. Předseda i místopředseda svoji funkci vykonává v pracovním nebo obdobném poměru s platovými omezeními schválenými valnou hromadou
9. Pro předsedu a místopředsedu platí zákaz konkurence
10. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomen předseda, místopředseda a zároveň alespoň polovina všech jejích členů. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů
11. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 1 měsíce nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci správní rada.

VIII.
Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s movitým, případně i nemovitým majetkem.
2. Předpokládaným zdroji příjmů jsou zejména
 a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob
 b) členské příspěvky
 c) dotace z rozpočtů státní správy a místní samosprávy
 d) vedlejší hospodářská činnost.
3. Zdrojem příjmů mohou být také příjmy z činností při naplňování cílů sdružení, pokud budou použity na úhradu nákladů spojených s naplňováním cílů sdružení.
4. Všechny zdroje příjmů musí být použity pro účely naplňování cílů sdružení podle odst. III. Stanov.

IX.
Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká:
 a) Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady
 b) Rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR.
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

©IHS2008